Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁSZF


Az Ázsia Bt. számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Ezúton tájékoztatjuk látogatóinkat a weboldalunk (azsiabt.hu) működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Vásárlási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. A weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a weblap működésével és Társaságunk szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor adunk külön tájékoztatást.

I. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az adatkezelő és adatfeldolgozó a weblap üzemeltetője.

Neve: Ázsia Vegyeskereskedelmi Bt. Székhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 5.
Cégjegyzék szám: 01-06-013976 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 28089595-2-43
Webáruház e-mail: azsiabolt@azsiabolt.hu
Telefon: +36 1 215 7148

Adatkezelő megbízottja:
Internetes kereskedelem regisztrációs száma:
Adatkezelési nyilvántartási szám: a nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van.


II. Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket és fogalmakat a személyes adatok védelméről rendelkező 1992. évi LXIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Vásárlási feltételekben meghatározottak szerint értelmezzük.

Személyes adat:  bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, érintettre vonatkozó következtetés, különösen az érintett neve, azonosító jele, illetve egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező;

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján (közvetlenül vagy közvetve) azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján regisztrál

A kezelt személyes adatok köre

A felhasználó döntése alapján megadott adat: név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, tartózkodási hely vagy számlázási cím, esetleg adószám jogi személy esetén.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusa naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem összekapcsolhatóak. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

III. Adatkezelés elvei, jogalapja, célja és módja

Társaságunk a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap szolgáltatásának igénybevételével, annak kezdeményezésével adja meg.

Társaságunk kizárólag a szolgáltatásának (értékesítés) igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kér, és azokat kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Ázsia Bt. mint adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja, és nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak ettől eltérően törvény nem rendelkezik kötelező erővel –, kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.
Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatfeldolgozás

Társaságunk külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

Adattovábbítás lehetősége

A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben a Társaság az azsiabt.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az azsiabt.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Igényérvényesítés

A korábban a Szolgáltató részére megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Adatbiztonság

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 

Külső közvetítő szolgáltatók

A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ázsia Vegyeskereskedelmi Bt. (továbbiakban: Eladó) (székhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 5.; üzlet címe:  1093 Budapest, Csarnok tér. 5. ; e-mail cím: azsiabolt@azsiabolt.hu; cégjegyzékszám: 01-06-013976 ; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 28089595-2-43) által a http://azsiabt.hu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.


A http://azsiabt.hu/ internetes áruházat, amely a Csarnok téri bolt digitális változata az Eladó üzemelteti. Az internetes termékkatalógus az Eladó a Csarnok téri bolt által forgalmazott termékeket tartalmazza.


A digitális áruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően az Eladó aktiváló e-mailt küld a Vevő által megadott e-mail címre, az ebben található linkre kattintva a Vevő megerősítheti, és aktiválhatja a regisztrációt.


A digitális áruházban történő vásárlás elektronikus úton, a digitális áruház felületén leadott megrendeléssel lehetséges. A Vevő és Eladó között a vásárlási szerződés a megrendelés leadásakor jön létre. Az Eladó a megrendelésről automatikus e-mailes visszaigazolást küld.


Mivel a http://azsiabt.hu internetes digitális áruház nem hagyományos webshop, hanem 1093 Budapest, Csarnok tér 5. szám alatt található üzlet digitális változata, ezért előfordulhat, hogy az Eladó által rendszeresen forgalmazott termék éppen nincs készleten. Minden ilyen esetben az Eladó telefonon megkeresi a Vevőt, hogy tájékoztatást adjon a megrendelt áru várható beérkezéséről és/vagy helyettesítő terméket ajánljon.


Az Eladó 3 - 5 munkanapon belül szállítja ki megrendelést a szerződés létrejöttének dátumától számítva.


A Vevő elállhat a vásárlástól a megrendelés leadása után, de a megrendelt termékek kézbesítése előtt. A megrendelés kézbesítésénél is elállhat a Vevő a vásárlástól úgy, hogy nem veszi át a megrendelést a futárszolgálattól, a bontatlan csomagot pedig visszaadja a futárszolgálatnak és visszaküldi az Eladónak. Ez esetben a fuvardíj az Eladót terheli.


Az Eladó a GLS futárszolgálattal, utánvétes fizetéssel teljesíti a rendelést, csomagszállítás díjat (2 500,-Ft) külön tételként felszámítva.
Egy csomagban legfeljebb 30 kg tömegű és 50.000,-Ft értékű áru adható fel. Ezen határokat meghaladó mennyiség esetén a megrendelések több csomagban lesznek feladva. Kizárólag Magyarország határain belül tudjuk teljesíteni a megrendeléseiket.


Hűtött, mélyhűtött és nagyon törékeny termékek küldését minőségvédelmi okokból az Eladó nem vállalja. A csillagozott és átmeneti készlethiányos termékek megrendelését az Eladó nem tudja teljesíteni.
Az Eladó csak regisztrált felhasználóktól tud megrendelést elfogadni. A regisztráció során megadott adatokat Eladó nem ellenőrzi, úgy kell megadni, hogy alkalmasak legyenek pontos szállítási címnek.


Amennyiben a már kézbesített megrendelést a Vevő kifogásolja, az web@ttworld.hu e-mail címre küldött e-mailjében köteles azt jelezni az Eladó felé, a megrendelés kézbesítésétől számított 24 órán belül. Ha a leszállított termék/ek sérültek, a megrendelés hiányos vagy a megrendeléshez képest eltérő termék(ek)et tartalmaz, szintén e-mailben kell a Vevőnek jeleznie az Eladó felé, és Eladó az e-mail beérkezésétől számított 3 munkanapon belül korrigálja a megrendelést, és kézbesíti a Vevőnek a javított megrendelést. Ez esetben az ismételt szállítási díj az Eladót terheli.